Template เอกสารควบคุมการขาด ลา มาสาย และการลงโทษทางวินัย

1,070 บาท

คู่มือการจัดการขาดลามาสายคือเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลที่ชัดเจนในการจัดการเมื่อพบเหตุการณ์ขาดลามาสายในองค์กร

รหัสสินค้า: 1070 หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ใบลากิจ : แบบฟอร์มทั่วไป
 • ใบลาป่วย : แบบฟอร์มทั่วไป
 • ใบลาคลอด
 • ใบลาบวช
 • ใบลาเพื่อรับราชการทหาร
 • ใบลาทำหมัน
 • ใบลาหยุดพักผ่อนประจำปี

 • ข้อกำหนดในการเลิกจ้าง
 • หนังสือเลิกจ้าง : ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

 • ข้อกำหนดในลงโทษทางวินัย
 • หนังสือเตือน : มาเข้างานสาย
 • หนังสือเตือน : ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 • ประกาศ ข้อบังคับในการทำงานทั่วไป
 • ประกาศ การลางาน และหลักเกณฑ์ในการลา
 • ประกาศ กำหนดวันหยุดตามประเพณี
 • ประกาศ กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
 • ประกาศ นโยบายการลงโทษทางวินัย
 • ข้อกำหนดการลางาน
 • ข้อกำหนดการลาพักร้อน

 • คู่มือปฏิบัติงานการอนุมัติการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน
 • คู่มือปฏิบัติงานการลงโทษทางวินัย