Template เอกสารสัญญาจ้างพนักงานพร้อมใช้

2,140 บาท

คู่มือการจ้างงาน และเลิกจ้างเป็นเอกสารที่อธิบายกระบวนการขั้นตอนในการจ้างงาน รวมถึงยุติการจ้างงานในองค์กร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารพนักงานทรัพยากรบุคคล หรือผู้สนใจทราบขั้นตอนนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจ้างงานพร้อมกับสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่ดีในการทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ใบสมัครงาน
 • Checklist เอกสารที่ต้องการจากพนักงานใหม่
 • ใบคำขอยืม หรือเบิกทรัพย์สิน / อุปกรณ์
 • ใบคำขอคืนทรัพย์สิน / อุปกรณ์
 • ใบคำขอคัดค้านทั่วไป
 • ใบคำขอร้องเรียน / แจ้งเหตุ

 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • สลิปเงินเดือน
 • ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ข้อกำหนดในการประกาศนโยบายและข้อบังคับ
 • ข้อบังคับการทำงาน
 • ข้อกำหนดในการจ้างงาน
 • ข้อกำหนดในการลาออก
 • ข้อกำหนดการลงโทษทางวินัย
 • ข้อกำหนดในการเลิกจ้าง

 • คู่มือปฏิบัติงานการทำสัญญาจ้าง
 • คู่มือปฏิบัติงานการเลิกจ้าง
 • คู่มือปฏิบัติงานการลาออก