E-BOOK เล่ม 1 30 นโยบายแก้ความวุ่นวายในที่ทำงาน

400.00 บาท

E-Book เล่ม 1 ความวุ่นวายในที่ทำงานเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในองค์กรทุกขนาด ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความพึงพอใจของพนักงาน และผลประกอบการขององค์กรได้ องค์กรจึงจำเป็นต้องมีนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความวุ่นวายในที่ทำงาน

Invalid coupon
รหัสสินค้า: Ebook-001 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

 

” หนังสือ E-Book เล่มนี้มาพร้อม 30 นโยบาย
ที่ให้คุณนำเอาไปประกาศใช้ในบริษัท “

E-book 30 นโยบาย

30 นโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมาช่วยคุณบริหารองค์กร
และแก้ไขความวุ่นวายในที่ทำงาน

เอกสาร และนโยบาย HR ที่แนะนำให้ใช้ในองค์กร

ถ้าคุณไม่เคยอ่านกฎหมายแรงงานมาก่อน

พรบ.คุ้มครองแรงงานมีมากถึง

8 ฉบับ

มีความยาวมากกว่า

71 หน้า

มีกฎหมายมากกว่า

160 มาตรา

ตัวอักษรมากกว่า

100,000+ ตัวอักษร

🔥ถ้าคุณไม่ใช่หนอนหนังสือ🔥

เป็นเรื่องยากที่คุณจะทำความเข้าใจได้ทั้งหมด

 

รู้หรือไม่ว่า?

“ลูกจ้างมีกรมแรงงานอยู่เคียงข้าง”

แต่คุณไม่มีใครเลย

คุณจึงต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

และบังคับใช้นโยบายภายในบริษัทคุณเอง

ข้อบังคับในการทำงานคือระเบียบปฏิบัติที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ข้อบังคับในการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรและพนักงาน ดังนี้

 • สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำงาน ข้อบังคับในการทำงานจะช่วยกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและพฤติกรรมที่ยอมรับได้ในการทำงาน ช่วยให้พนักงานปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและความขัดแย้งในการทำงาน
 • สร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพในการทำงาน ข้อบังคับในการทำงานช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
 • สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการทำงาน ข้อบังคับในการทำงานที่ชัดเจนและโปร่งใสจะช่วยสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ข้อบังคับในการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อบังคับในการทำงานโดยทั่วไปจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

 • วันเวลาทำงานและเวลาพัก
 • การลางานและการทำงานล่วงเวลา
 • การแต่งกายและการแต่งหน้า
 • พฤติกรรมในที่ทำงาน
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ทรัพย์สินขององค์กร
 • จรรยาบรรณในการทำงาน

ข้อบังคับในการทำงานควรได้รับการจัดทำและเผยแพร่ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างอาจดำเนินการทางวินัยกับพนักงานตามสมควร

คู่มือบริหารองค์กรที่ดีที่สุดโดยทีมงานมูดาต้า

71 หน้า

คือความยาวของกฎหมาย

160 มาตรา

คือมาตราที่มีกำหนดไว้ใน
พรบ.คุ้มครองแรงงาน

200+ คดี

คือคำตัดสินจากศาลฎีกาที่ผมอ่าน
และศึกษามาให้

100,000 ตัวอักษร

ข้อความในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

90+ หน้า

คือสิ่งผมสรุปออกมาให้เป็น E-Book
ให้อ่านง่าย ๆ

30 ข้อ

คือนโยบายที่ช่วยคุณแก้ไข
ความวุ่นวายในที่ทำงาน

ผมจะมอบ 10 เอกสาร

เอกสาร HR ฝ่ายบุคคลที่คุณสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ทันที

เลื่อนขวาเพื่อดูตัวอย่าง E-Book ของเรา

และเทคนิคที่ต่าง ๆ ที่ช่วยคุณจัดการองค์กรได้ดีสุด ๆ

นโยบายการทำงานของแต่ละบริษัทมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างมาก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. สร้างความชัดเจนและความเป็นธรรมให้กับพนักงาน

นโยบายการทำงานที่ชัดเจนจะช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสิทธิประโยชน์ของตนเอง ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้ นโยบายการทำงานที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันยังช่วยให้พนักงานรู้สึกได้รับความเคารพและมีส่วนร่วมในองค์กรมากขึ้น

2. ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมาย

นโยบายการทำงานที่ดีจะช่วยปกป้ององค์กรจากความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น กรณีการล่วงละเมิดทางเพศ การทุจริต หรือการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

3. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

นโยบายการทำงานที่สะท้อนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงเป้าหมายร่วมกันขององค์กร ส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากขึ้น

4. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

นโยบายการทำงานที่ชัดเจนและเป็นธรรมจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรต่อลูกค้า คู่ค้า และสังคมโดยรวม

ตัวอย่างนโยบายการทำงานที่สำคัญขององค์กร ได้แก่

 • นโยบายการจ้างงาน
 • นโยบายการบริหารงานบุคคล
 • นโยบายสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • นโยบายความเท่าเทียมและความหลากหลาย
 • นโยบายการต่อต้านการทุจริต

ถ้าคุณต้องเจอปัญหาเอง โดไยไม่ได้อ่าน E-Book เล่มนี้

คุณมีค่าเสียหายอีกมากมายที่รออยู่


ค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง


ค่าปรับจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม


ค่าธรรมเนียมศาล


ค่าจ้างทนายความ


ค่าปรับจากการผิดสัญญา


ความล่าช้าที่ประเมินค่าไม่ได้


เงินที่ถูกพนักงานโกงไป
แต่คุณไม่รู้

ถ้าคุณต้องการคำปรึกษาจากผมแบบส่วนตัว

40,000 บาท / วัน

คือค่าบริการที่คุณต้องจ่ายให้กับผม

แต่นี่คือทางออกที่ผมสามารถช่วยคุณได้ง่ายที่สุด

E-BOOK 30 นโยบายแก้ความวุ่นวายในที่ทำงาน

โปรโมชั่นเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น

ราคาเพียง 428 บาท

(ปกติ 2,140 บาท)

ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ และติดประกาศนโยบายทั้งหมดตามที่ผมแนะนำ
คุณก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตัวแพง ๆ ให้ผมเลย

ขอย้ำอีกที ! นี่คือคู่มือสามัญประจำองค์กรที่คุณควรมีไว้ติดตัว

ถ้าคุณไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย อย่างน้อยหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้

ขอแนะนำว่าอย่าไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์พวกนี้เองตามลำพัง

มันไม่คุ้มกันเลยทั้งเงิน เวลา และความรู้สึกที่เสียไป