E-book เล่ม 2 หรือพนักงานของเราเป็นเตาเผาเงิน

428 บาท

คุณจะได้รู้ซักทีว่าใครคือคนที่ช่วยคุณหาเงิน และใครเผาเงินคุณไปวันๆคุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะจัดการคนเหล่านั้นยังไง ถ้าคุณพลาดการอ่าน E-Book เล่ม 2 นี้ไป คุณอาจจะไม่รู้ตัวต่อไปว่าใครเอาเงินคุณไปเผาเล่น และคุณก็จะต้องทนอยุ่กับพนักงานที่ไม่ได้ความต่อไป

รหัสสินค้า: e-book02 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

E-Book เล่ม2 หรือพนักงานของเราเป็น เตาเผาเงิน

 

พนักงานเป็น เตาเผาเงิน จริงหรือ?

พนักงานเป็น เตาเผาเงิน จริงหรือ? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เพราะหลายองค์กรต้องแบกรับต้นทุนค่าจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก แต่กลับได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า พนักงานบางคนทำงานไม่เป็นผล บางคนขาดแรงจูงใจในการทำงาน บางคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้องค์กรสูญเสียเงินทองไปเป็นจำนวนมาก

 

สาเหตุที่พนักงานเป็น เตาเผาเงิน

 • พนักงานไม่มีทักษะที่จำเป็น

  พนักงานบางคนทำงานไม่เป็นเพราะขาดทักษะที่จำเป็นในการทำงาน อาจเป็นเพราะไม่ได้ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทักษะอย่างเพียงพอ

 • พนักงานขาดแรงจูงใจเป็น เตาเผาเงิน ขององค์กร

  พนักงานบางคนขาดแรงจูงใจในการทำงาน อาจเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น รายได้ไม่เพียงพอ สวัสดิการไม่เหมาะสม หรือปัจจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานไม่เอื้ออำนวย

 • พนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

  พนักงานบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน เช่น ขโมยของ ทุจริต หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็ส่งผลเสียต่อองค์กรเช่นกัน

วิธีป้องกันไม่ให้พนักงานเป็นเตาเผาเงิน

 • พัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน

  องค์กรควรจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

 • สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน

  องค์กรควรสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน เช่น การให้รายได้ที่เพียงพอ สวัสดิการที่เหมาะสม หรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

  องค์กรควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ถ้ายังไม่รู้แนะนำให้อ่าน E-BooK เล่ม 2 นี้

 

สารบัญ

2.1 เตาเผาเงินคืออะไร?
2.2 อาการของคนที่เป็นเตาเผาเงิน
2.3 อะไรที่ทำให้คนเรากลายเป็นเตาเผาเงิน

3.1 เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเตาเผาเงิน
3.2 ตัวเลข และสถิติที่คุณควรรู้จัก
3.2.1 เชิงปริมาณ
3.2.2 เชิงคุณภาพ
3.2.3 ข้อมูลปฐมภูมิ
3.2.4 ข้อมูลทุติยภูมิ
3.2.5 ค่าเฉลี่ยทั่วไป
3.2.6 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
3.2.7 อัตราส่วน หรือจำนวนเท่า
3.2.8 เปอร์เซ็นต์
3.2.9 การเปลี่ยนแปลง
3.2.10 งบกำไร-ขาดทุน
3.2.11 งบดุล หรือแสดงฐานะการเงิน

4.1 การประเมินด้วยคะแนน
4.2 การประเมินด้วยแบบสอบถาม
4.3 อัตราส่วนประสิทธิภาพ
4.3.1 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนยอดขาย
4.3.2 เปอร์เซ็นต์ ความสำเร็จในงาน
4.3.3 KPI
4.4 การคำนวณผลิตภาพ
4.4.1 ผลิตภาพพนักงานฝ่ายขายทุกประเภท
4.4.2 ผลิตภาพพนักงานฝ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฝ่ายขาย
4.5 ผลิตภาพต่อเวลาที่ใช้ไป

5.1 เตือนเตาเผาเงินด้วยวาจา
5.2 จับเตาเผาเงินเข้ามาฝึกซ้อมเดี่ยว
5.3 พูดให้เตาเผาเงินลาออก
5.4 เลิกจ้างเตาเผาเงินตามกฎหมาย

6.1 วิธีการเพิ่มกำลังใจให้เตาผลิตเงิน
6.2 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้เตาผลิตเงิน
6.3 วิธีการประเมิน และติดตามเตาผลิตเงิน
6.4 ข้อตกลง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเตาผลิตเงิน

7.1 แนวคิดการบริหารคน
7.2 แนวคิดการคัดกรองคน
7.3 การฝึกอบรม
7.4 การกำหนดมาตรฐานการทำงาน
7.5 การประเมินผลการทำงาน
7.6 การสื่อสารภายในองค์กร