E-BOOK เล่ม 1 30 นโยบายแก้ความวุ่นวายในที่ทำงาน

428 บาท

E-Book เล่ม 1 ความวุ่นวายในที่ทำงานเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในองค์กรทุกขนาด ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความพึงพอใจของพนักงาน และผลประกอบการขององค์กรได้ องค์กรจึงจำเป็นต้องมีนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความวุ่นวายในที่ทำงาน

รหัสสินค้า: E-BooK01 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

E-Book เล่ม 1 30 นโยบายแก้ความวุ่นวายในที่ทำงาน

นโยบายแก้ความวุ่นวายในที่ทำงานมีประโยชน์ต่อองค์กรหลายประการ ดังนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: นโยบายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น: นโยบายที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและส่งเสริมการพัฒนาทักษะของพนักงาน สามารถช่วยให้พนักงานมีความสุขและพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น
 • ลดต้นทุน: ปัญหาความวุ่นวายในที่ทำงานอาจนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น ต้นทุนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ต้นทุนในการจ้างพนักงานใหม่ และต้นทุนในการสูญเสียลูกค้า

E-Book เล่ม 1 30 นโยบายแก้ความวุ่นวายในที่ทำงาน

องค์กรสามารถกำหนดนโยบายแก้ความวุ่นวายในที่ทำงานได้หลายประการ ดังนี้

 • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: องค์กรควรกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับนโยบายแก้ความวุ่นวายในที่ทำงาน เพื่อให้สามารถวัดผลความสำเร็จของนโยบายได้
 • สื่อสารนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ: องค์กรควรสื่อสารนโยบายแก้ความวุ่นวายในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย
 • มอบหมายหน้าที่และรับผิดชอบอย่างชัดเจน: องค์กรควรมอบหมายหน้าที่และรับผิดชอบอย่างชัดเจนให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบร่วมมือ: องค์กรควรสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบร่วมมือ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน: องค์กรควรพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มอบรางวัลและขวัญกำลังใจ: องค์กรควรมอบรางวัลและขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน
 • จัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ: องค์กรควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน: องค์กรควรปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือ: องค์กรควรพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน: องค์กรควรสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย: องค์กรควรส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม: องค์กรควรให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

E-Book เล่ม 1

สารบัญ

2.1 เตาเผาเงินคืออะไร?
2.2 อาการของคนที่เป็นเตาเผาเงิน
2.3 อะไรที่ทำให้คนเรากลายเป็นเตาเผาเงิน

3.1 เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเตาเผาเงิน
3.2 ตัวเลข และสถิติที่คุณควรรู้จัก
3.2.1 เชิงปริมาณ
3.2.2 เชิงคุณภาพ
3.2.3 ข้อมูลปฐมภูมิ
3.2.4 ข้อมูลทุติยภูมิ
3.2.5 ค่าเฉลี่ยทั่วไป
3.2.6 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
3.2.7 อัตราส่วน หรือจำนวนเท่า
3.2.8 เปอร์เซ็นต์
3.2.9 การเปลี่ยนแปลง
3.2.10 งบกำไร-ขาดทุน
3.2.11 งบดุล หรือแสดงฐานะการเงิน

4.1 การประเมินด้วยคะแนน
4.2 การประเมินด้วยแบบสอบถาม
4.3 อัตราส่วนประสิทธิภาพ
4.3.1 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนยอดขาย
4.3.2 เปอร์เซ็นต์ ความสำเร็จในงาน
4.3.3 KPI
4.4 การคำนวณผลิตภาพ
4.4.1 ผลิตภาพพนักงานฝ่ายขายทุกประเภท
4.4.2 ผลิตภาพพนักงานฝ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฝ่ายขาย
4.5 ผลิตภาพต่อเวลาที่ใช้ไป

5.1 เตือนเตาเผาเงินด้วยวาจา
5.2 จับเตาเผาเงินเข้ามาฝึกซ้อมเดี่ยว
5.3 พูดให้เตาเผาเงินลาออก
5.4 เลิกจ้างเตาเผาเงินตามกฎหมาย

6.1 วิธีการเพิ่มกำลังใจให้เตาผลิตเงิน
6.2 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้เตาผลิตเงิน
6.3 วิธีการประเมิน และติดตามเตาผลิตเงิน
6.4 ข้อตกลง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเตาผลิตเงิน

7.1 แนวคิดการบริหารคน
7.2 แนวคิดการคัดกรองคน
7.3 การฝึกอบรม
7.4 การกำหนดมาตรฐานการทำงาน
7.5 การประเมินผลการทำงาน
7.6 การสื่อสารภายในองค์กร