โปรแพ็กคู่ ! ซื้อ 2 เล่ม ราคาพิเศษ

700.00 บาท

ซื้อคู่คุ้มกว่า อ่านได้ต่อเนื่องไม่ขาดตอนเล่ม 1 อธิบายเรื่องนโยบายควบคุมความวุ่นวายในที่ทำงาน เล่ม 2 อธิบายเรื่องการดูแลควบคุมพนักงานไม่ให้เสียเงินจ้างพนักงานแบบฟรีๆ

รหัสสินค้า: Set Ebook-001 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

12.เทคนิคจัดการพนักงานหมดไฟ
13.เทคนิคจัดการพนักงานทำงานไม่ตรงตามคำสั่ง
14.เทคนิคจัดการพนักงานชอบอู้งาน แต่เข้างานตรงเวลา
15.เทคนิคจัดการพนักงานที่เลื่อนวันส่งงานบ่อย
16.เทคนิคจัดการพนักงานเก่งทฤษฎีแต่ท างานจริงไม่เป็น
17.เทคนิคจัดการพนักงานเรียนรู้ช้า ตามคนอื่นไม่ทัน
18.เทคนิคจัดการพนักงานที่ไม่ฟังหัวหน้างาน
19.เทคนิคจัดการพนักงานที่ไม่ยอมรับวัฒนธรรมองค์กร
20.เทคนิคจัดการพนักงานผลงานน้อยแต่ขอเงินเดือนเพิ่ม
21.เทคนิคจัดการพนักงานขาดความคิดสร้างสรรค์

22.วิธีแก้ปัญหาลูกน้องแอบขโมยของบริษัท
23.วิธีแก้ปัญหาลูกน้องแอบโอนเงินบริษัทเข้าบัญชีตัวเอง
24.วิธีแก้ปัญหาลูกน้องแอบติดสินบนเพื่อนร่วมงาน
25.วิธีแก้ปัญหาลูกน้องปลอมแปลงเอกสารธุรกรรมบริษัท
26.เทคนิคจัดการลูกน้องแอบอ้างชื่อบริษัทหาผลประโยชน์
27.เทคนิคจัดการลูกน้องโกหกเรื่องยอดขาย
28.วิธีแก้ปัญหาพนักงานเอางานนอกมาท าในเวลางาน
29.เทคนิคจัดการลูกน้องท าทรัพย์สินบริษัทเสียหาย
30.เทคนิคจัดการเหตุการณ์บังคับข่มขู่เพื่อนร่วมงาน

2.1 เตาเผาเงินคืออะไร?
2.2 อาการของคนที่เป็นเตาเผาเงิน
2.3 อะไรที่ทำให้คนเรากลายเป็นเตาเผาเงิน

3.1 เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเตาเผาเงิน
3.2 ตัวเลข และสถิติที่คุณควรรู้จัก
3.2.1 เชิงปริมาณ
3.2.2 เชิงคุณภาพ
3.2.3 ข้อมูลปฐมภูมิ
3.2.4 ข้อมูลทุติยภูมิ
3.2.5 ค่าเฉลี่ยทั่วไป
3.2.6 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
3.2.7 อัตราส่วน หรือจำนวนเท่า
3.2.8 เปอร์เซ็นต์
3.2.9 การเปลี่ยนแปลง
3.2.10 งบกำไร-ขาดทุน
3.2.11 งบดุล หรือแสดงฐานะการเงิน

4.1 การประเมินด้วยคะแนน
4.2 การประเมินด้วยแบบสอบถาม
4.3 อัตราส่วนประสิทธิภาพ
4.3.1 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนยอดขาย
4.3.2 เปอร์เซ็นต์ ความสำเร็จในงาน
4.3.3 KPI
4.4 การคำนวณผลิตภาพ
4.4.1 ผลิตภาพพนักงานฝ่ายขายทุกประเภท
4.4.2 ผลิตภาพพนักงานฝ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฝ่ายขาย
4.5 ผลิตภาพต่อเวลาที่ใช้ไป

5.1 เตือนเตาเผาเงินด้วยวาจา
5.2 จับเตาเผาเงินเข้ามาฝึกซ้อมเดี่ยว
5.3 พูดให้เตาเผาเงินลาออก
5.4 เลิกจ้างเตาเผาเงินตามกฎหมาย

6.1 วิธีการเพิ่มกำลังใจให้เตาผลิตเงิน
6.2 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้เตาผลิตเงิน
6.3 วิธีการประเมิน และติดตามเตาผลิตเงิน
6.4 ข้อตกลง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเตาผลิตเงิน

7.1 แนวคิดการบริหารคน
7.2 แนวคิดการคัดกรองคน
7.3 การฝึกอบรม
7.4 การกำหนดมาตรฐานการทำงาน
7.5 การประเมินผลการทำงาน
7.6 การสื่อสารภายในองค์กร